دی ۱۲, ۱۳۹۶
موم عربی

موم عربی یا خلیجی برای اپیلاسیون

موم عربی یا موم خلیجی یکی از موم های سرد است که آرایشگاه و سالن اپیلاسیون برای اپیلاسیون نیازی به حرارت و […]