آبان ۱۳, ۱۳۹۶
انواع تونر پوست

تونر پوست مختلط یا تی زون چرب

تونر پوست مختلط برای افرادی مناسب است که بخشی از پوست حالت خشک و بخشی دیگر حالت چرب دارد.