آذر ۲۱, ۱۳۹۶
بهداشت آرایشگاه

بهداشت آرایشگاه مردانه

رعایت بهداشت محیط و واسایل موجود در آرایشگاه یکی از نکات مهم است که باید به آن توجه شود.